Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. 

Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej 

 • Data publikacji strony internetowej : 2020-01-20 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-20 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego 

 

Wyłączenia 

 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Dom Pomocy Społecznej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. 
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklaracja sporządzona dnia: 2020-05-15 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi: 2020-05-15 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada : Iwona Świderska 
 • Email: bip@dpsspadkowa.pl 
 • Tel.: 42 655-78-23 

 

Każdy ma prawo: 

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu. 
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu. 
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

 

Żądanie musi zawierać: 

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej. 
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie. 
 • Wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
 • Adres: 91-232 Łódź, ul. Spadkowa 4/6 
 • Email: bip@dpsspadkowa.pl 
 • Telefon: 42 655-78-23 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

 • Budynek mieszkalny przy portierni – winda. 
 • Budynek główny – winda, podjazdy zewnętrzne i wewnętrzne. 
 • Budynek terapeutyczny – winda, podjazdy zewnętrzne i wewnętrzne . 
 • Budynek administracyjny – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23